Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE  WWW.RRUP.PL

§ 1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 1. Cennik – cennik Usług udostępniany w Serwisie;
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-17:00;
 3. Dni wolne – dni nie będące Dniami roboczymi;
 4. Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 5. Okres karencji – okres, w którym występuje możliwość przywrócenia korzystania z Usługi z zachowaniem konfiguracji oraz danych wprowadzonych przez Usługobiorcę;
 6. Okres testowy – z zasady jednorazowo, chyba, że w Serwisie wskazano inaczej, przysługujący Usługobiorcy, wskazany w Serwisie okres, w którym korzystanie z Usług jest darmowe, dający Usługobiorcy możliwość zapoznania się ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami bez konieczności zawierania odpłatnej umowy;
 7. Okres rozliczeniowy – okres za jaki następuje rozliczenie za korzystanie z Usług rozpoczynający się w dniu zawarcia Umowy, a kończący się z upływem dnia w kolejnym miesiącu, który datą odpowiada początkowemu dniowi zawarcia umowy, a gdy takiego dnia nie będzie w kolejnych miesiącach – w ostatnim dniu takiego miesiąca. W takim przypadku kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca. Okres rozliczeniowy ulega skróceniu w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy.
 8. Pakiet – właściwy pakiet oferowany przez Usługodawcę Usługobiorcy w związku ze świadczeniem Usług uzależniony od miesięcznej liczby użytkowników aplikacji.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin;
 10. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.rrup.pl w ramach którego udostępniany jest System, przy czym System lub jego elementy mogą być udostępniane również pod innymi adresami bez wpływu na stosowanie Regulaminu;
 11. Specyfikacja techniczna – określone w Serwisie wymogi techniczne, których spełnienie przez Usługobiorcę jest konieczne do prawidłowego świadczenia Usług;
 12. System – oprogramowanie dostępne w modelu SaaS (Software as a Service) dostarczane Usługobiorcy przez Usługodawcę na podstawie niniejszej umowy przeznaczone do obsługi prowadzonej przez Usługobiorcę sprzedaży internetowej za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży, wyszczególnionych w Serwisie;
 13. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana za pośrednictwem Serwis między Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie niniejszego Regulaminu, a także w oparciu o Cennik oraz ofertę zawartą w Serwisie (w tym m.in. informacje o Pakietach) posiadająca dla Usługobiorcy zawodowy charakter, które stanowią, wraz załącznikami do Regulaminu integralną część umowy;
 14. Usługi – w zależności od sposobu korzystania z usług odpłatnie lub nieodpłatnie świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców usługi za pośrednictwem Serwisu i na podstawie niniejszego regulaminu polegające przede wszystkim na zapewnieniu Usługobiorcy dostępu do Systemu, a także jego prawidłowego funkcjonowania na zasadach określonych w Regulaminie;
 15. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług na podstawie Umowy w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową nie będący Konsumentem;
 16. Usługodawca – RRUP Sp. z.o. o., ul. Świętego Andrzeja Boboli 24, 15-649 Białystok, NIP 5423451043, KRS 0000978166, e-mail: biuro@rrup.pl;
 17. Wsparcie techniczne / Wsparcie – wsparcie techniczne Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług w trakcie trwania Umowy;
 18. Zgłoszenie problemu / Zgłoszenie – wiadomość wysłana przez Usługobiorcę Usługodawcy poprzez właściwy formularz w Profilu Usługobiorcy, w której Usługobiorca opisuje problem techniczny / funkcjonalny związany z Usługami w celu uzyskania pomocy od Usługodawcy.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a także korzystania z tych usług przez Usługobiorców.
 2. Z uwagi na charakter Usług i fakt, że mają one na celu wsparcie w prowadzeniu działalności sprzedażowej przez przedsiębiorców, regulamin oraz Usługi nie są kierowane do Konsumentów; Usługodawca nie świadczy usług dla Konsumentów.
 3. Dla skorzystania z Usług niezbędne jest przede wszystkim urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do Internetu oraz aktywna poczta e-mail. Szczegółowe warunki techniczne korzystania z Usług znajdują się w Specyfikacji technicznej.
§ 3 KORZYSTANIE Z USŁUG
 1. W celu skorzystania z Usług Usługobiorca powinien zarejestrować się w Serwisie tj. założyć w Serwisie Profil Usługobiorcy, podając właściwe, określone w Formularzu rejestracyjnym, dane (w tym dane dostępowe do Serwisu), a także zaakceptować niniejszy regulamin.
 2. Z chwilą dokonania pierwszej płatności zgodnie z Cennikiem dochodzi do zawarcia Umowy między Usługodawcą i Usługobiorcą, a Usługobiorca uzyskuje możliwość korzystania z Usług w ramach Okresu wdrożenia.
 3. O zakończeniu trwania Okresu wdrożenia i możliwości korzystania z odpłatnej Umowy Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną nie później niż 30 dni od dokonania płatności.
 4. Usługobiorca może korzystać z Usług wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie sprzedażą towarów i usług, a Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, a zwłaszcza polegającej na sprzedaży usług, z których Usługobiorca korzysta na podstawie Umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę naruszenia przez Usługobiorcę §3 ust. 6 powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania dostępu do Systemu Usługobiorcy i rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z §6 ust. 4 lit. b.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a także dostarczanie treści bezprawnych.
§ 4 WSPARCIE TECHNICZNE
 1. Usługodawca w ramach abonamentu zapewnia dostępność Usług na poziomie 95% za wyjątkiem przerw z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowanych przez awarie infrastruktury technicznej dostawców usług lub mediów.
 2. W czasie obowiązywania Umowy Usługobiorca ma możliwość skorzystania ze zdalnego Wsparcia technicznego Usługodawcy w zakresie związanym z Usługami w ramach płatności za korzystanie z Usługi.
 3. Ze Wsparcia technicznego Usługobiorca może skorzystać wyłącznie przez wysłanie Zgłoszenia problemu do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny w Profilu Usługobiorcy na koncie głównego Administratora.
 4. Zgłaszając błąd Usługobiorca wskazuje czego dotyczy zgłoszenie przez wybranie odpowiedniej opcji z dostępnej w Serwisie listy.
 5. Warunkiem korzystania ze Wsparcia technicznego przez Usługobiorcę jest brak zaległych płatności za Usługi po stronie Usługobiorcy.
 6. Wsparcie techniczne obejmuje pomoc w usuwaniu błędów w Systemie, które powstały w czasie korzystania z Usługi przez Usługobiorcę i dotyczą podstawowych Usług, a także ich funkcji, świadczonych przez Usługodawcę.
 7. Wsparcie techniczne nie ma zastosowania w stosunku do:
  1. elementów, które podlegają samodzielnej modyfikacji przez Usługobiorcę (np. szablony graficzne);
  2. błędów, które powstały w wyniku ingerencji Usługobiorcy w ustawienia Usługi, a zwłaszcza Systemu, które nie są dostępne dla Usługobiorcy z poziomu panelu administracyjnego, widocznego dla każdego Usługobiorcy po zalogowaniu do Systemu, do których Usługobiorca uzyskał dostęp naruszając charakter Usługi,
  3. błędów wynikających z niespełnienia przez Usługobiorcę wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Usługi wskazanych w Umowie.
 8. Wyróżnia się następujące kategorie błędów:
  1. Błąd główny – skutkuje niedostępnością Systemu lub jego głównych funkcji dla co najmniej 20% Usługobiorców;
  2. Błąd normalny – każdy inny błąd niż wymieniony w literze a).
 9. W przypadku gdy w danym miesiącu rozliczeniowym ponad 25% zgłoszonych przez Usługobiorcę błędów zostanie zgłoszonych niezgodnie z ust. 7 lub będzie niezasadnych, Usługobiorca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenie przez Usługodawcę usług w związku z tymi zgłoszeniami według stawki godzinowej określonej w Cenniku.
 10. Wsparcie techniczne:
  1. w stosunku do Błędów głównych realizowane jest w czasie:
   1. do 48 godzin i polega na zminimalizowaniu tych błędów lub ich efektów;
   2. do 72 godzin i polega na usunięciu tych błędów.
  2. w stosunku do innych błędów niż wskazane w literze a): realizowane zgodnie z możliwościami czasowymi oraz technicznymi Usługodawcy o czym Usługobiorca zostanie poinformowany.
 11. Usługodawca może zakwalifikować przedmiot zgłoszenia nie będący w ocenie Usługodawcy błędem jako funkcję, której wdrożenie weźmie pod uwagę rozwijając Usługi – w takim przypadku zgłoszenie nie jest traktowane jako podstawa do wyliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9.
 12. Wsparcie techniczne realizowane jest wyłącznie w Dni robocze.
 13. W przypadku błędów zgłoszonych w Dni wolne termin na usunięcie błędów zaczyna biec od godziny 9:00 pierwszego Dnia roboczego następującego po Dniu wolnym, w którym został zgłoszony błąd.
 14. Usługobiorca może skorzystać ze wsparcia technicznego wykraczającego poza zakres wskazany w ust. 7 odpłatnie. Koszt takiego wsparcia, w tym szacowany, jest podawany przez Usługobiorcę, po zgłoszeniu przez Usługobiorcę zainteresowania taką usługą, w oparciu o stawkę godzinową wskazaną w Cenniku przed podjęciem decyzji o zleceniu usługi.
§ 5 OBOWIĄZYWANIE UMOWY
 1. Umowy o świadczenie odpłatnych Usług zawierane są na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca może w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę tj. trwale usunąć Profil wykorzystując odpowiednią funkcję w Serwisie w profilu głównego Administratora.
 3. Prawo do rozwiązania umowy bez zachowania wskazanego w Regulaminie okresu wypowiedzenia przysługuje Usługodawcy w przypadku:
  1. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niekompletnych danych wymaganych w związku z Umową;
  2. podejrzenia lub stwierdzenia faktu, że Usługobiorca korzysta z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. podejrzenia, że Usługobiorca korzysta z Usług w sposób naruszający prawa osób trzecich.
§ 6 OKRES KARENCJI
 1. Okres karencji to okres utrzymywania kont w systemie pomimo braku płatności.
 2. Okres karencji nie stanowi okresu, w którym Usługobiorca ma zapewnioną możliwość korzystania z pełnego zakresu Usług, a jedynie daje Usługobiorcy możliwość ponownego skorzystania z Usług z zachowaniem dotychczasowej konfiguracji Profilu Usługobiorcy oraz wprowadzonych przez Usługobiorcę danych.
 3. Okres karencji zaczyna biec:
  1. w pierwszym dniu po bezskutecznym upływie terminu płatności wskazanego na fakturze VAT wystawionej za korzystanie z Usług przez Usługodawcę,
  2. w pierwszym dniu po zawieszeniu Profilu Usługobiorcy,
 4. Okres karencji trwa maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do momentu:
  1. właściwego opłacenia Usług w przypadku gdy przejście w Okres karencji wynikało z braku uregulowania należności za korzystanie z Usług w terminie wskazanym na fakturze VAT wystawionej przez Usługobiorcę.
 5. Z upływem Okresu karencji Usługodawca ma prawo usunąć trwale Profil Usługobiorcy co będzie równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, a co się z tym wiąże wszystkie dane związane z Profilem zostaną usunięte.
§ 7 PŁATNOŚCI
 1. Szczegółowe informacje dotyczące płatności, a także bezpłatnego Okresu testowego, za Usługi, znajdują się w Cenniku dostępnym po adresem www.rrup.pl/cennik
 2. Po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego, w którym Usługobiorca korzystał z Usług i wystąpił po jego stronie obowiązek zapłaty Usługodawca wystawi i przekaże Usługobiorcy fakturę.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca wypowie Umowę w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego Usługobiorca wystawi i przekaże Usługobiorcy fakturę wyłącznie za okres, w którym Usługobiorca korzystał z Usług i wystąpił obowiązek zapłaty.
 4. Fakturę uznaje się za opłaconą w momencie wpływu całej kwoty na niej wskazanej na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy przypisany do jego Profilu.
 6. Za moment dokonania płatności uznaje się moment uznania na koncie Usługodawcy.
 7. Faktury VAT za korzystanie z usługi zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.
§ 8 ZASTRZEŻENIA
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Usługobiorcy umyślnie. Wszelka inna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy (w tym za utracone korzyści) zostaje wyłączona.
 2. Usługobiorca jako administrator danych osobowych wprowadzanych przez siebie do Systemu, za wyjątkiem danych w stosunku do których administratorem jest Usługodawca, odpowiada za wykonywanie i przechowywanie kopii zapasowych tych danych, a także innych wprowadzanych przez siebie treści.
 3. Usługodawca zastrzega, że mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Serwisu, w tym Systemu, spowodowane modyfikacją, naprawą, modernizacją, rozbudową lub konserwacją systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy mającego znaczenie dla funkcjonowania Usług.
 4. Usługodawca w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Usługobiorców do Usług.
 5. Usługodawca ma prawo do wykorzystania nazwy, adresu strony internetowej oraz logotypu Usługobiorcy na swoich stronach internetowych oraz w swoich materiałach promocyjnych w celu wskazania, że Usługobiorca korzysta lub korzystał z Usług, chyba że Usługobiorca sprzeciwi się temu.
 6. W celu rozwoju i polepszania jakości świadczonych Usług, w tym Systemu, Usługodawca może wykorzystywać dane związane z obsługą zamówień przez Usługobiorców przy wykorzystaniu Systemu (np. dotyczące liczby produktów, transakcji oraz klientów), za wyjątkiem danych osobowych klientów Usługobiorców, do dokonywania analiz.
 7. Usługodawca może publikować wyniki analiz, o których mowa w ustępie 6, ale wyłącznie w formie zbiorczych podsumowań dotyczących Usługobiorców w sposób uniemożliwiający odbiorcom tych analiz przypisanie danych do poszczególnych Usługobiorców.
§ 9 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przekazanych podczas korzystania z Serwisu, jest Usługodawca.
 2. Administratorem danych osobowych osób innych niż Usługobiorcy, przekazanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Serwisu, jest Usługobiorca. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych dotyczących osób innych niż Usługobiorca następuje na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 4. Dopuszcza się również przetwarzanie na podstawie wyraźnie udzielonych zgód w zakresie i celach w tych zgodach określonych i niesprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Usługodawca zapewnia przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby które zostały do tego upoważnione.
 6. Usługobiorca w zakresie danych osobowych zachowuje wszystkie uprawnienia przewidziane przez prawo, w szczególności prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania a także do żądania ich usunięcia. 
§ 10 PRAWA AUTORSKIE
 1. W ramach umowy Usługodawca udziela Usługobiorcy ograniczonej niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wchodzących skład Usług i Serwisu.
 2. Licencja uprawnia do korzystania z utworów w ramach korzystania Usług i serwisu zgodnie z przeznaczeniem oraz udostępniania ich pracownikom lub kontrahentom w dowolnej formie elektronicznej lub w formie wydruków.
 3. W ramach licencji bez odrębnej wyraźnej zgody Usługodawcy nie jest dozwolone w szczególności publiczne udostępnianie utworów lub ich części, wykorzystywanie ich w zakresie niezwiązanym z korzystaniem z  Usług a także dokonywanie jakichkolwiek ich przetworzeń lub adaptacji.
 4. Usługobiorca nabywa prawa autorskie jedynie do treści, które sam wprowadzi lub wygeneruje korzystając z usług oraz do utworów stworzonych na indywidualne zamówienie Usługobiorcy, za wyjątkiem  utworów składających się na nowe funkcje lub moduły Systemu.
§ 11 REKLAMACJE I ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje
  prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres biuro@rrup.pl i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, należy wskazać łącznie: 
  1. login lub adres e-mail Usługobiorcy przypisany do niego w Serwisie,
  2. przedmiot reklamacji tj. zastrzeżenia dotyczące Usług,
  3. proponowany przez Usługobiorcę sposób rozstrzygnięcia reklamacji,
  4. moment wystąpienia przesłanki reklamacyjnej,
 4. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Usługobiorca nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem przewidywane są upusty i darmowe okresy korzystania z Aplikacji. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe.
 5. Nieopłacenie przez Usługobiorcę kolejnego Okresu rozliczeniowego jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W przypadku opłacenia i rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje obowiązująca do jego zakończenia.
 6. W przypadku obniżonej opłaty za korzystanie z Usługi w wyniku długoterminowego zobowiązania wynoszącego krotność Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje wiążąca do momentu zakończenia wszystkich Okresów Rozliczeniowych objętych porozumieniem, na skutek którego występuje obniżona płatność.
 7. Istnieje możliwość zakończenia dostępu do Usługi i rozwiązania Umowy przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego na wyraźną prośbę Usługobiorcy, nie powoduje to jednak refundacji wniesionych opłat. Prośby o rozwiązanie umowy przed końcem okresu rozliczeniowego prosimy przesyłać na adres biuro@rrup.pl
 8. Rozpatrzenie reklamacyjne nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia właściwego zgłoszenia reklamacyjnego.
 9. Rozstrzygniecie reklamacyjne Usługodawca przekaże Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja.
 
§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany zarówno niniejszego Regulaminu jak i Cennika na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 3. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o proponowanych zmianach nie później niż w terminie 14 dni przed ich planowanym wejściem w życie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Profilu Usługobiorcy.
 4. Dokonanie kolejnej płatności zgodnie z Cennikiem oznaczać będzie akceptację Regulaminu i Cennika w brzmieniu obowiązującym na dzień zapłaty i tym samym aktualizację łączącej Strony umowy..
 5. Do czasu wejścia w życie zmian Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania dotychczasowego regulaminu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy, w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu należy w razie wątpliwości interpretować w sposób zgodny z wymienionymi ustawami.

Załącznik nr 1: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

(„Umowa”)

zawarta pomiędzy:

DANE FIRMY

jako Użytkownikiem Usługi www.rrup.pl

zwanym dalej Administratorem

a

RRUP Sp. z.o. o., ul. Świętego Andrzeja Boboli 24, 15-649 Białystok, NIP 5423451043, KRS 0000978166, e-mail: biuro@rrup.pl

jako dostawcą usługi dostępnej pod adresem www.rrup.pl

zwanym dalej Przetwarzającym,

w związku z umową o świadczenie Usług zawartą pomiędzy Stronami.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administrator danych oświadcza, że posiada status administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej nazywanego „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych wprowadzonych przez siebie za pośrednictwem serwisu www.rrup.pl („Dane”), a zwłaszcza danych osobowych swoich klientów.
 2. Administrator w oparciu o niniejszą umowę tj. na zasadach oraz w zakresie w niej wskazanych, powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane, a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych w granicach określonych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
§ 2 ZAKRES PRZETWARZANIA
 1. Przetwarzanie Danych przez Przetwarzającego będzie następować wyłącznie w związku z realizacją Umowy głównej.
 2. Na podstawie Umowy Przetwarzający będzie przetwarzał tzw. dane zwykłe tj. niepodlegające dodatkowym regulacjom.
 3. W ramach realizacji Umowy przez Przetwarzającego przetwarzane będą Dane wprowadzane przez Administratora do systemu udostępnianego przez Przetwarzającego, w ramach usługi www.rrup.pl  związane z zarządzaniem sprzedażą prowadzoną przez Administratora. Przetwarzający przetwarzać będzie pracowników Administratora, a także dane klientów Administratora, a w szczególności imiona oraz nazwiska klientów, adresy zamieszkania/dostarczenia towarów, numery telefonów, adresy e-mail oraz informacje na temat składanych przez tych klientów zamówieniach.
§ 3 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA
 1. Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych będą zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy.
 2. Przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, w szczególności w oparciu o art. 32 RODO, zgodnie z którym Przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 3. Administrator oświadcza, że ma podstawy prawne do przetwarzania Danych wprowadzanych przez siebie do systemu www.rrup.pl , a powierzenie Danych Przetwarzającemu nie naruszy praw osób trzecich.
§ 4 WSPÓŁPRACA STRON
 1. Mając na uwadze charakter przetwarzania Przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw wynikających z rozdziału III RODO.
 2. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Przetwarzającemu informacje, Przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 3. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji po ustaleniu terminu między Stronami. Wszelkie kontrole odbywać się będą w godzinach pracy i obecności Przetwarzającego.
 4. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 3, Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub polskich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących ochrony danych.
§ 5 PODPOWIERZENIE DANYCH
 1. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z właściwych przepisów prawa. Podpowierzenie Danych następuje na podstawie stosownej umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego.
 2. W przypadku podpowierzenia danych przez Przetwarzającego kolejnemu podmiotowi („Kolejny Przetwarzający”) podmiot ten obowiązywać będą odpowiednio takie same obowiązki ochrony danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między Administratorem a Przetwarzającym, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało właściwym przepisom prawa, w szczególności wymogom wynikającym z RODO.
 3. Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego tj.:

         OVH Sp. z o.o.
         ul. Swobodna 1
         50-088 Wrocław
         NIP: 8992520556
         REGON: 933029040

§ 6 ZAKOŃCZENIE UMOWY
 1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy głównej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie ma Regulamin Serwisu baselinker.com, dostępny w Serwisie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Po zakończeniu Umowy – zależnie od decyzji Administratora Przetwarzający usuwa przetwarzane na podstawie Umowy dane osobowe lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe, chyba że właściwe przepisy (Unii Europejskiej lub krajowe) nakazują przechowywanie danych osobowych